天國 SuperKids

天國 SuperKids

1. 天國 Super Kids
2. 這首歌
3. 敬拜 Super Kids
4. 每天每劇獻上為祢
5. 感恩SuperKids
6. 感恩,愛你為你在乎你
7. 蹦蹦跳
8. 靜心閉目
9. 耶穌愛我我知道
10. 郊外 Super Kids
11. 獻上我心全為祢
12. 新春 Super Kids
13. 打氣
14. 天國 Super Kids(mmo)
15. 這首歌(mmo)
16. 敬拜 Super Kids(mmo)
17. 每天每劇獻上為祢(mmo)
18. 靜心閉目(mmo)